O nas

Firma Insect s.c. Jaros?aw Górecki & Tomasz Bia?ek powsta?a w 2000r. Od ponad 13 lat istnienia na rynku doskonalimy nasze umiej?tno?ci zawodowe, poszerzamy wiedz? z zakresu Pest Control. Od 1995 roku jeste?my cz?onkami Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD. Nieustannie ??czymy do?wiadczenie z wiedz? naukow? poprzez uczestnictwo w kursach , seminariach, warsztatach, oraz konferencjach. Pracownicy naszej firmy posiadaj? stopie? specjalisty oraz wiele certyfikatów.

Na wszystkie wykonywane us?ugi udzielamy gwarancji oraz zapewniamy, ze podczas wykonywania zabiegów puttygen download , ?adna powierzchnia poddana dzia?aniu ?rodków nie zostanie zniszczona a stosowane preparaty nie stworz? bezpo?redniego zagro?enia dla zdrowia i ?ycia pracowników (posiadamy polis? ubezpieczeniow? w??czaj?c? w ubezpieczenie szkody w mieniu lub na osobie us?ugi w u?ytkowanie odbiorcy).
Gwarantujemy , i? wszystkie preparaty i urz?dzenia do monitorowania i zwalczania szkodników stosowane przez nasz? firm? posiadaj? a PZH lub w?a?ciwe pozwolenia i s? dopuszczone do stosowania w zak?adach przemys?u spo?ywczego w Polsce.

Wspieramy akcj? „Be?chatowska Karta Rodzina 3+”